Voor elke gemeente wordt een team van professionals samengesteld dat past bij de vraag van uw gemeente. Door onze ervaring en kennis zijn wij in staat om op alle gebieden van de sociaal-medische advisering op maat te adviseren. Wij treden graag in overleg met u over onze mogelijkheden voor uw gemeente.

Sociaal-medische advisering op maat bij

Steeds meer gemeenten adviseert TPsme op het gebied van de Wet werk en bijstand. Door onze heldere en concrete advisering wordt onze advisering door onze opdrachtgevers als zeer compleet en aanvullend ervaren. Als iemand wegens medische redenen niet kan werken dan kan de gemeente besluiten een medisch advies in te winnen. Tijdens het onderzoek dat leidt tot het advies wordt onderzocht in hoeverre en voor hoe lang iemand niet in staat is op medische gronden om te werken. Mochten er mogelijkheden tot werk zijn dan wordt de arbeidsdeskundige betrokken bij het onderzoek om specifiek over de mogelijkheden te adviseren.
TPsme is gespecialiseerd in de advisering op het gebied van woningaanpassingen, rolstoelen en vervoersvoorzieningen. Behalve de advisering op de medische noodzaak en specifieke medische vragen, verzorgen wij voor gemeenten ook het gehele adviestraject.

Advies
Afhankelijk van de vraag en de situatie wordt betrokkene gezien op het spreekuur of gaat onze adviseur op huisbezoek. Tijdens het onderzoek wordt onderzocht wat betrokkene eventueel aan eigen mogelijkheden heeft en welke voorzieningen eventueel nodig zijn. Mocht er op medisch gebied nog onduidelijkheid zijn dan kan met toestemming van betrokkene medische informatie worden opgevraagd. Zodra het onderzoek wordt afgerond, stelt de adviseur een advies op voor de gemeente.

Selectie
Afhankelijk van de afspraken met de gemeente kan een passing bij de leverancier (selectie) of met de leverancier bij betrokkene thuis deel uitmaken van het onderzoek. De uitkomst van deze selectie wordt toegevoegd aan het advies.

Vanaf 2015 wordt een belangrijk deel van de begeleiding vanuit de AWBZ overgeheveld naar de Wmo. Dit betekent dat de gemeente vanaf dat moment verantwoordelijk is voor de begeleiding. Door onze ervaring met de AWBZ en onze kennis over begeleiding adviseren wij gemeenten nu al over dit vraagstuk. Dit gebeurt op casusniveau door onze artsen en indicatieadviseurs als op beleidsniveau door onze beleidsadviseurs.
De medische advisering in het kader van de bijzondere bijstand gaat over vraagstukken waarbij de betrokkene vraagt om een financiële tegemoetkoming uit een medische noodzaak die de individuele zorgverzekering niet (geheel) vergoed. Hierbij kan gedacht worden aan financiële tegemoetkoming voor tandheelkundige ingrepen, kosten voor speciale medicatie, therapie of behandeling, medische kinderopvang etc. Onze artsen doen onderzoek middels een spreekuur en raadplegen eventueel de behandelaar van betrokkene.
Veel gemeenten adviseert TPsme over gehandicaptenparkeerkaarten (bestuurder en/of passagier) en gehandicaptenparkeerplaatsen. Hiervoor worden betrokkenen opgeroepen op het spreekuur van onze artsen. In sommige gevallen wordt het onderzoek gedaan d.m.v. een huisbezoek.
Voor de medische urgentie huisvesting adviseert onze arts in specifieke gevallen of neemt hij zitting in de commissie die de aanvragen beoordeelt. Afhankelijk van het beleid van de gemeente adviseren wij op maat.
TPsme adviseert gemeenten over de medische noodzaak tot leerlingenvervoer. Afhankelijk van het beleid van de gemeente doen wij dit op ad hoc basis of projectbasis. Het meest onderzoek vindt plaats tijdens het spreekuur van de arts. In sommige gevallen kan dit ook op dossier gebeuren.
Onze expertise wordt al jaren ingezet voor het College van zorgverzekeringen (www.cvz.nl), waarbij onze artsen adviseren bij indicatiegeschillen. Treve heeft daarnaast in een jarenlange samenwerking met het CIZ geïndiceerd in het kader van de AWBZ. Hierdoor hebben wij veel kennis en ervaring opgedaan in de medische advisering vanuit de AWBZ.

 

Heeft u vragen?

Neem direct contact met ons op.