Trompetter & Partners richt zich op onafhankelijke sociaal-medische advisering, zoals in het kader van de Wmo, de Wlz (AWBZ), de Jeugdwet, de Participatiewet, WSNP, de medische urgentie huisvesting, leerlingenvervoer, gehandicaptenparkeervoorzieningen, de bijzondere bijstand, de leerplicht en advisering ten behoeve van notariële akten of bewindvoering.
Professionele dienstverlening op maat
Onze ervaren en gekwalificeerde medewerkers (artsen, indicatieadviseurs, beleidsadviseurs, trainers en docenten) zijn verspreid door het land tegen concurrerende tarieven werkzaam. Dit kan op adviesbasis zijn en /of voor een enkele dag of meerdere dagen, voor een enkele keer of voor een langdurige periode. De diensten van Trompetter & Partners zijn beschikbaar voor gemeenten, zorgkantoren, zorgverzekeraars, notariskantoren, ministeries en diverse andere organisaties op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Ook in individuele gevallen kunnen wij als adviseur optreden. Onze diensten ook beschikbaar zijn voor Rechtbanken en bewindvoerders.

Quick Scan

De adviseur van Trompetter & Partners controleert eens per jaar steekproefsgewijs 15 besluiten, die zonder tussenkomst van de medisch adviseur, zijn afgegeven door uw gemeente.
In overleg met de opdrachtgever worden er aandachtspunten geformuleerd waarop de besluiten getoetst gaan worden.

Bijvoorbeeld:

 • Is de eigen kracht en zijn de eigen mogelijkheden voldoende onderzocht en in kaart gebracht?
 • Is de mantelzorg en gebruikelijke zorg voldoende in kaart gebracht?
 • Is het probleem van betrokkene voldoende helder en duidelijke geformuleerd?
 • Is de medische situatie voldoende geobjectiveerd. Waaruit blijkt dit?
 • Kan gesteld worden dat de oplossing sober en doelmatig is?
 • Zijn de te behalen resultaten voldoende helder en duidelijk geformuleerd.
 • Is het normeringskader van de gemeente gehanteerd?
 • Zijn de persoonskenmerken en de persoonsbehoeften voldoende meegewogen in de besluitvorming?

Van het onderzoek wordt een kort rapport opgesteld en daarna worden de aandachtpunten en mogelijke verbeterpunten met u besproken.

Trompetter & Partners heeft een jarenlange expertise op het terrein van wonen, zorg en welzijn. Onze medewerkers ondersteunen gemeenten op medisch, juridisch, beleidsmatig en op organisatorisch gebied. In samenwerkingen met onze partners (o.a. Stimulansz, de Bestuursacademie, VIA en KAMG) ontwikkelen we diensten en producten die de gemeenten helpen bij de uitvoering van hun taken.

Resultaat

 • objectieve beoordeling van kwaliteit van besluitvorming
 • vergroten van uniformiteit in onderzoek, rapportage en besluitvorming
 • onafhankelijk vertrekdocument voor verbeterprocessen
 • onderdeel jaarlijks kwaliteitsonderzoek
 • kostenbesparing door koppeling verordening en normeringskader

Doel

Het doel van de jaarlijkse “Quick Scan!” betreft een inhoudelijke toets van de door uw gemeente afgegeven besluiten in het kader van de Wmo.

 • inzicht in besluitvorming
 • inzicht in relatie werkwijze t.o.v. landelijke ontwikkelingen
 • deskundigheidbevordering
 • optimaliseren werkprocessen
 • kostenbesparing

Hebben wij uw interesse gewekt?
Neem dan direct contact met ons op!

Second opinion

Uw gemeente wenst een medisch advies in het sociaal domein, of een second opinion. Trompetter & Partners biedt u sociaal-medische expertise: afhankelijk van uw vraag wordt een arts of senior indicatieadviseur ingezet. Door een cliënt te zien (bij voorkeur thuis) en te horen, een zorgvuldig onderzoek in te stellen, overleg te hebben met de medische sector en – uiteraard – rekening te houden met de gemeentelijke verordening, wordt een helder en adequaat sociaal-medisch advies uitgebracht.

Bezwaar- en beroepprocedures

Wij bieden medische ondersteuning bij bezwaar- en beroepprocedures. In elke fase van een procedure kunt u gebruik maken van de experts van Trompetter & Partners. Doordat bij ons alle disciplines aanwezig zijn, zetten wij voor u – afhankelijk van de situatie – een ervaren arts, indicatieadviseur, consultant of jurist in. Zij kunnen plaatsnemen in een bezwaarcommissie, een besluit medisch beoordelen, of optreden als medisch deskundige bij een rechtszitting. Ook bieden zij advies bij algemene vragen rond bezwaar- en beroepprocedures.

Curatele, bewindvoering en mentorschap

Mensen die een aanvraag willen doen bij een Rechtbank voor curatele, bewindvoering en/of mentorschap dienen een onafhankelijke medische verklaring in te dienen. Deze onafhankelijke medische verklaring kan onder vermelding van de persoonsgegevens, adres / verblijfadres, eventuele nadere informatie en een contactpersoon voor het maken van een afspraak, worden aangevraagd via advies@tpsme.nl.

Download hier de informatiebrief voor particulieren en/of bewindvoerders.

Beleidsadvisering en consultancy

Trompetter & Partners verricht onderzoek op maat naar bijvoorbeeld interne procedures, dossiers, kwaliteit van de adviezen en achterstanden in de advisering in het kader van de Wmo 2015. Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek worden concrete aanbevelingen gedaan. Steeds wordt hierbij gekeken wat de mogelijkheden zijn van de organisatie en wat er kan worden verbeterd in bijvoorbeeld de procedures of werkprocessen. Daarnaast adviseren wij bij knelpunten op het gebied van zorg en wonen. De consultants zijn gespecialiseerd in het adviseren van gemeenten, woningbouwcorporaties en andere partijen inzake aanpasbaar bouwen, financiering en toewijzing van (complexe) Wmo-voorzieningen.

Onafhankelijke medische verklaringen

Trompetter & Partners heeft een speciale afdeling ingericht voor het beoordelen van wilsbekwaamheid. Dit kan zijn voor curatele, bewindvoering en mentorschap of inzake notariële akten. Alle artsen van Trompetter & Partners zijn ingeschreven in het daartoe strekkende VIA register. Theo Trompetter is tevens opleider van medisch adviseurs (artsen), notarissen, executeurs, bewindvoerders en mentoren.


Ook advocaten kunnen terecht voor medisch onderzoek, eventueel met terugwerkende kracht dan wel forensisch medisch onderzoek op dit terrein. Advocaten kunnen voor informatie en overleg het beste eerst contact opnemen met Theo Trompetter.

Levenstestament en andere notariële akten

Artsen van Trompetter & Partners treden door heel Nederland op als medisch adviseur voor notarissen in het kader van het levenstestament en andere notariële akten. Het aanvraagformulier kunt u hier downloaden.


Om u aan te melden kunt u uw ingevulde aanvraag formulier mailen naar advies@tpsme.nl of bellen naar 085 – 0409071.

Downloads

Het aanvraagformulier en/of de informatiebrief die betrekking heeft op uw vraagstelling kunt u downloaden door een van de onderstaande knoppen te selecteren.
Om u aan te melden kunt u uw ingevulde aanvraag formulier mailen naar advies@tpsme.nl of bellen naar 085 – 0409071.
Particulieren
Bewindvoerders
Notarissen
Zorginstellingen