Cursus en opleiding aanbod

Voor u als specialist met expertise op sociaal-medisch en maatschappelijk terrein.

 

Artsen

In januari 2012 is door de VIA, de EVN (estateplanners in het notariaat) en de LOCVK (landelijk overleg voorzitters civiele en kantonsectoren) een convenant getekend over de samenwerking rondom beoordelingen wilsbekwaamheid. Doel van de samenwerking is om notarissen, die medische vragen hebben ten aanzien van bewindvoering, levenstestamenten of andere notariële akten, te kunnen verwijzen naar op dit terrein deskundige, onafhankelijke artsen. Daartoe is er door de VIA een register ingesteld van artsen, die door middel van scholing aantoonbaar over de benodigde deskundigheid beschikken.

In dit kader worden studiedagen georganiseerd voor artsen die optreden als onafhankelijk medisch adviseur. Onafhankelijke verklaringen zijn nodig in het kader van onderbewindstelling, curatele en de beoordeling van wils(on)bekwaamheid bij het passeren van notariële akten, zoals het opstellen van testamenten, verkoopakten etc. Nog vrij nieuw is het zogenaamde levenstestament, waarvoor eveneens medische verklaringen van een onafhankelijke arts nodig zijn. Op deze studiedag worden het protocol, de diverse juridische kaders en actuele jurisprudentie behandeld.
Daarnaast diverse medische aspecten die benodigd zijn voor het beoordelen en opstellen van deze onafhankelijke medische verklaringen.

Datum: op aanvraag

Locatie: nader te bepalen

Docenten: Theo Trompetter, arts
Chanien Engelbertink, juriste

Doelgroep: artsen werkzaam als onafhankelijk medisch adviseur
Alle andere artsen die kennis willen vergaren over wilsbekwaamheid en wettelijke vertegenwoordiging

Duur: 1 dag (2 dagdelen)

Meer weten?
Indien u n.a.v. het lezen van bovenstaande informatie over deze opleiding nog vragen heeft, of op zoek bent naar een specifieke opleiding of maatwerktraject, neemt u geheel vrijblijvend contact op via telefoonnummer 085-0409071. Daarnaast kunt u uw vragen mailen aan onderwijs@tpsme.nl.

Bent u geïnteresseerd in een cursus of opleiding? Meld u hier direct aan!

De Participatiewet heeft de Wet Werk en Bijstand per 1-1-2015 vervangen.
Leer samen met andere professionals een advies geven op basis van deze nieuwe wet.

Wat u leert:
U wordt ingevoerd in de actuele ontwikkelingen in de regelgeving, vooral de overgang van de Wet Werk en Bijstand (WWB) naar de Participatiewet. U leert wat de consequenties van deze nieuwe wetgeving zijn voor uw adviezen aan cliënten en wat uw rol is in het multidisciplinaire veld.

Binnen de kaders van de wet
Deze module is deel drie in de serie ‘Sociaal medische advisering’. Afhankelijk van de geldende regelgeving gaat de module in op de relevante aspecten van de Wet Werk en Bijstand, die in 2015 is vervangen door de Participatiewet.

Multidisciplinaire aanpak
Naast de regelgeving wordt ook aandacht besteed aan de impact daarvan op de positie van alle belanghebbenden. Goede advisering vergt een multidisciplinaire samenwerking bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en andere professionals.

Interactieve aanpak
Het onderwijs wordt gegeven aan de hand van casuïstiek, die wordt besproken via discussies, oefeningen en presentaties van deelnemers.

Voor wie:
Artsen die te maken hebben met de WWB/Wet Bijzondere Bijstand/Participatiewet. De module is voor 18 uur geaccrediteerd voor (her)registratie in het kader van:
• AbSg (categorie arbeid en gezondheid – verzekeringsgeneeskunde)
• AbSg (categorie arbeid en gezondheid – bedrijfsgeneeskunde)
• AbSg (categorie sociaal medische indicatiestelling en advisering)

Datum:
U kunt zich alvast inschrijven:
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=participatiewet&action=view&Scholing_Id=716&Uitvoering_Id=5599&Module_Id=1382&Opleiding_Id=64

Locatie: Utrecht

Docenten:
Theo Trompetter, arts
Eveline Meester
Hans Duin

Meer weten?
Indien u n.a.v. het lezen van bovenstaande informatie over deze opleiding nog vragen heeft, of op zoek bent naar een specifieke opleiding of maatwerktraject, neemt u geheel vrijblijvend contact op via telefoonnummer 085-0409071. Daarnaast kunt u uw vragen mailen aan onderwijs@tpsme.nl.

Bent u geïnteresseerd in een cursus of opleiding? Meld u hier direct aan!

Sociaal medisch advies op maat. Ken de wettelijke grondslag van sociaal medische indicaties. Kennis van de actuele wetgeving en de relevante jurisprudentie is cruciaal voor een juist advies.

De AWBZ is per 2015 vervangen door de Wet langdurige zorg Wlz, en deel gaat naar Zorgverzekeringswet Zvw en een ander deel naar Wmo. In deze module ligt de nadruk op de vertaalslag van de Wlz en de zorgverzekeringswet naar de dagelijkse praktijk. Dit gebeurt aan de hand van casuïstiek.

Specifieke aandachtsgebieden
Wetgeving en jurisprudentie over Wlz vormen een belangrijk deel van de module. Beoordeling en advisering worden besproken aan de hand van praktijkvoorbeelden. Daarnaast komt de multidisciplinaire samenwerking bij medisch sociale advisering aan de orde, inclusief de rol en de verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen.

Wat u leert:
U maakt kennis met de Wlz-regelingen, inclusief de actuele ontwikkelingen en de afstemming met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de zorgverzekeringswet (Zvw). Daarnaast leert u uw rol als zorgprofessional binnen het multidisciplinaire veld van sociaal medische advisering. Ook kent u uw verantwoordelijkheden bij een bezwaar of beroep van cliënten tegen adviezen.

Voor wie:
Artsen die in hun werk te maken hebben met sociaal medische advisering.
De module is voor 18 uur geaccrediteerd voor (her)registratie in het kader van:
• AbSg (categorie arbeid en gezondheid – verzekeringsgeneeskunde)
• AbSg (categorie arbeid en gezondheid – bedrijfsgeneeskunde)
• AbSg (categorie sociaalmedische indicatiestelling en adivisering)

U kunt zich alvast inschrijven via de website van de NSPOH.

Locatie:
Utrecht

Datum:
Inschrijven kan via de NSPOH:
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=sociaal-medische-advisering-in-het-kader-van-de-wlz&action=view&Scholing_Id=792&Uitvoering_Id=5675&Module_Id=808&Opleiding_Id=64

Docenten:
Theo Trompetter
Wim Peters
Heina Zeeman

Meer weten?
Indien u n.a.v. het lezen van bovenstaande informatie over deze opleiding nog vragen heeft, of op zoek bent naar een specifieke opleiding of maatwerktraject, neemt u geheel vrijblijvend contact op via telefoonnummer 085-0409071. Daarnaast kunt u uw vragen mailen aan onderwijs@tpsme.nl.

Verdieping in sociaal domein:

Inhoud:

Het programma is interactief, waarbij theorie en de praktijk elkaar afwisselen. Voor casuïstiek en vragen van de cursisten is uiteraard ook alle ruimte. Deelnemers kunnen ook per email eigen casus inbrengen (tot twee weken vooraf).

Doel van deze dag: kennis overdragen omtrent de laatste stand van zaken in het sociale domein, in het bijzonder ten aanzien van de Wmo 2015. Ook nadere besluitvorming en overgangsperikelen komen aan bod, zodat de deelnemers de actuele ontwikkelingen kunnen herkennen en toepassen in hun beleid en dagelijkse werkzaamheden. Deze informatie en know how is onontbeerlijk in de uitvoeringspraktijk van het sociaal domein.

Docenten:
Theo Trompetter, arts, docent
Wim Peters, jurist Stimulansz, docent

Doelgroep:
consulenten/adviseurs/klantmanagers/beleidsmedewerkers/coördinatoren, teamleiders Wmo en zorgaanbieders

Duur:
1 dag (2 dagdelen)

Aanmelden? Stuur een e-mail naar onderwijs@tpsme.nl.

Wmo-Consulenten, Indicatieadviseurs & Paramedici

Als concrete cursus indicatiestelling Wmo: Begeleiding organiseren wij in samenwerking met Stimulansz een 3-daagse module. De dagen worden in Utrecht gehouden of desgewenst (voor uw regio) incompany.

Meedoen in de samenleving is het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit meedoen geldt voor iedereen, jong en oud, ongeacht of iemand beperkingen ondervindt of niet en ongeacht maatschappelijke of economische positie. Maar soms zijn mensen kwetsbaar en lukt het hen thuis niet om die maatschappelijke participatie vorm te geven. Dat kan gelden voor mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en voor mensen een psychosociaal probleem. Zij kunnen zich dan melden bij de Wmo voor ondersteuning bij hun deelname aan de maatschappij vanuit de Wmo.

Vanaf 1 januari 2015 is de nieuwe wet ‘Wmo 2015’ van kracht, waarin de gemeente verantwoordelijk zijn voor deze nieuwe taak. Op basis van de Wmo 2015 kunnen gemeenten ‘maatwerkvoorzieningen’ toekennen, ook voor de nieuw ondersteuningsvorm ‘Begeleiding’.

Deze training bestaat uit 3 dagen (5 dagdelen):
• Dag 1 (2 dagdelen): De functie Begeleiding vanuit de AWBZ in samenwerking met de Wmo 2015.
Onderwerpen: Begeleiding, Onderzoek, Beoordeling, Afbakening sociale domein.
• Dag 2 (2 dagdelen): De maatwerkvoorziening Begeleiding in de Wmo 2015
Onderwerpen: Onderzoek en Beoordeling, Motiverende gespreksvoering en omgaan met weerstand.
• Dag 3 (1 dagdeel): Medische kennis over de nieuwe doelgroepen in de Wmo 2015
Onderwerp: Een indringende kennismaking met een medische focus op de begeleidingsdoelgroepen.

Docenten:
• Heina Zeeman, senior indicatieadviseur
• Theo Trompetter, arts

Kosten:
afhankelijk van het aantal deelnemers

Meer weten?
Indien u n.a.v. het lezen van bovenstaande informatie over deze opleiding nog vragen heeft, of op zoek bent naar een specifieke opleiding of maatwerktraject, neemt u geheel vrijblijvend contact op via telefoonnummer 085-0409071. Daarnaast kunt u uw vragen mailen aan onderwijs@tpsme.nl.

Bent u geïnteresseerd in een cursus of opleiding? Meld u hier direct aan!

Het niet meer denken in voorzieningen, maar kijken naar wat de burger echt nodig heeft vraagt een andere wijze van de gespreksvoering. Het doel moet zijn dat men uitgaat van de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de burger en zijn omgeving om op een goede manier te kunnen participeren in de maatschappij.

Tijdens deze opleiding leert u “het gesprek” op een gekantelde wijze te voeren. Zo leert u om hiermee de vraag achter het probleem helder te krijgen door o.a. uit te gaan van de persoonskenmerken van de cliënt en hier resultaatgericht op te sturen. Als uitvoerend professional bent u in staat om door deze werkwijze maatwerk te leveren aan uw cliënten.

Doel van deze dag:
• Het op de juiste wijze toepassen van het compensatiebeginsel
• Deelnemer is in staat tot brede geïntegreerde vraagverheldering, door goed door te vragen en inwinnen van relevante informatie
• Deelnemer weet op de juiste wijze de eigen kracht van cliënt en omgeving te benadrukken, de cliënt hierop aan te spreken en is doelbewust bezig met het bevorderen van de zelfredzaamheid.

Docent:
• Heina Zeeman, senior indicatieadviseur

Duur en kosten:
Duur: 1-2 dagen (afhankelijk van wensen en leerdoelen opdrachtgever).
Kosten: afhankelijk van het aantal deelnemers.

Meer weten?
Indien u n.a.v. het lezen van bovenstaande informatie over deze opleiding nog vragen heeft, of op zoek bent naar een specifieke opleiding of maatwerktraject, neemt u geheel vrijblijvend contact op via telefoonnummer 085-0409071. Daarnaast kunt u uw vragen mailen aan onderwijs@tpsme.nl.

Bent u geïnteresseerd in een cursus of opleiding? Meld u hier direct aan!

In zorg en ondersteuning, zowel wat betreft de Wlz/AWBZ als de Wmo, treedt de overheid merkbaar terug. De eigen verantwoordelijkheid van de burger staat steeds nadrukkelijker voorop. In elke gemeente, in iedere wijk, in elk huis, voor iedereen is een nieuwe tijd aangebroken. We horen berichten over het beperken van de omvang van de verzorgingsstaat, over decentralisaties en bezuinigingen in de zorg. Voor de Wmo leidt dat tot ontwikkelingen als een groter beroep op de eigen verantwoordelijkheid, de kanteling, het gesprek, sociale wijkteams enzovoort. Dit betekent dat elke Wmo- consulent, of die nu werkzaam is bij een gemeente of bij een zorgaanbieder, in beweging is om van iedereen die hulp vraagt de eigen kracht en eigen mogelijkheden, ook financieel gezien, zo goed mogelijk in kaart te brengen en in te zetten als oplossing. Dat vraagt veel kennis en vaardigheden. En een goede samenwerking binnen de eigen organisatie, maar ook met een uitgebreid netwerk van instanties, professionals en buurtgenoten. Zodat iedereen in de samenleving zijn problemen in zelfredzaamheid en participatie zoveel mogelijk zelf kan oplossen, individueel of met anderen. Alleen als men het niet op eigen kracht kan, moeten er voorzieningen via de gemeente verstrekt worden. Niet meer, maar natuurlijk ook niet minder. Maatwerk dus.

Opleiding consulent Wet maatschappelijke ondersteuning
De nieuwe opleiding “consulent maatschappelijke ondersteuning” bestaat als basis uit meerdere cursusdagen, opgebouwd uit verschillende modules. Indien deze opleiding met goed gevolg is doorlopen én de afgelegde praktijkopdrachten en/of toetsen aan het einde (voldoende) goed zijn gemaakt, wordt dit beloond met een certificaat van Trompetter & Partners én Stimulansz. De consulent wordt met zijn opgedane inzicht, kennis en kunde in staat geacht hulpvragen bij een gemeente of zorgaanbieder af te wikkelen vanaf eerste contact tot en met het opstellen van de beschikking . Dat omvat het op het eerste contact aansluitende gesprek, beoordeling van een eventuele aanvraag, zo nodig inclusief een adviesprocedure van bijvoorbeeld een medisch adviseur, indicatieadviseur of bouwkundige. Vooralsnog betreft het integrale beoordelingen in het kader van (nu nog) de Wmo, plus relevante onderdelen vanuit de Wlz, de Regeling gehandicaptenparkeerkaart en regelingen rond de gehandicaptenparkeerplaats. Met de aanvullende cursusdagen worden tevens de Jeugdwet en Wwb / Participatiewet behandeld. Een en ander is afhankelijk van de voortgang van het wetgevingsproces.
Opleidingsprogramma consulent maatschappelijke ondersteuning
Het programma dat leidt tot het certificaat bestaat uit de volgende modules:
1 Introductie en oriëntatie: 1 dag
• Introductie programma,
• Algemene actuele ontwikkelingen,
• Beroep consulent,
• Overzicht zorg en voorzieningen.
2 Juridische basis: 2 dagen
• Wet- en regelgeving Wmo
• Jurisprudentie
• Regeling Gpk, gehandicaptenparkeerplaats
• Algemene wet bestuursrecht
• Juridisch gekanteld werken
• Inleiding bezwaar en beroep
3 Rapportage en beschikking: 2 dagen
• Juridisch (1)
• Inhoudelijk (1)
4 Medisch (arts): 1 dag
• Ziektebeelden algemeen
• Medische advisering
• Bezwaar en beroep
• Tuchtrecht
5 Paramedisch (indicatieadviseur): 1 dag
• Indicatiestelling arrangementen
• Het gesprek
• ICF systematiek
6 Kennis van voorzieningen: 4 dagen
• Algemeen / collectief / individueel
• Hulp bij het huishouden (1)
• Woonvoorzieningen (1)
• Rolstoelen (1)
• Vervoersvoorzieningen (1)

De verschillende dagen worden in een logische volgorde gepland voor degenen die de hele opleiding volgen. In de opleiding mag maximaal 1 dagdeel worden verzuimd. Er is in de regel bij andere groepen of volgende lichtingen gelegenheid om gemiste dagen in te halen, of er kan een vervangende opdracht worden gedaan. Voor een gemist dagdeel kan een vervangende opdracht worden gedaan. De toetsen of praktijkopdrachten dienen tevens voldoende of goed te zijn beoordeeld. Toetsen en opdrachten kunnen bij onvoldoende resultaat worden overgemaakt. De kosten hiervan bedragen € 50,-. Als niet wordt ingeschreven voor de (hele) opleiding maar voor losse modules, kan per opleidingsmodule een deelcertificaat worden behaald. Indien alle modules van de opleiding binnen twee jaren zijn behaald, staat dit gelijk aan een certificaat voor de gehele opleiding. Dat certificaat wordt dan afgegeven met ingang van de datum van het met goed gevolg hebben doorlopen van de laatste module. En kan met de vervolg-modules vervolgens leiden tot het senior-consulent diploma.

Locatie
Utrecht

Docenten
Theo Trompetter / Wim Peters / Paul Norp

Kosten opleiding

Vrijstellingen
NB Soms zijn vrijstellingen van cursusdagen mogelijk, bij ruim voldoende ervaring én eerder aantoonbaar met goed gevolgd onderwijs, ter beoordeling van de verantwoordelijke opleiders. Vrijstelling moet bij aanmelding of uiterlijk drie weken voor aanvang worden aangevraagd. Het oordeel van de opleiders is bindend. Hierover kan niet nader worden gecorrespondeerd.

Cursusdata:
Nader te bepalen

Annuleren
Annuleren kan schriftelijk of per mail met ontvangstbevestiging. Tot 4 weken voor aanvang van het onderwijs wordt 10% van de kosten in rekening gebracht. Binnen 4 tot 2 weken voor aanvang van het onderwijs wordt 50% van de kosten in rekening gebracht en tot 2 weken voor aanvang van het onderwijs is restitutie niet meer mogelijk. Bij het tussentijds beëindigen van het onderwijs is restitutie niet mogelijk. Indien er te weinig inschrijvingen zijn behoudt Treve zich het recht voor om tot twee weken voor aanvang het onderwijs te annuleren. Er worden dan nieuwe data gepland of – desgewenst – de cursist krijgt de opleidingskosten terug.

Meer weten?
Indien u n.a.v. het lezen van bovenstaande informatie over deze opleiding nog vragen heeft, of op zoek bent naar een specifieke opleiding of maatwerktraject, neemt u geheel vrijblijvend contact op via telefoonnummer 085-0409071. Daarnaast kunt u uw vragen mailen aan onderwijs@tpsme.nl.

Bent u geïnteresseerd in een cursus of opleiding? Meld u hier direct aan!

Aan de intervisie wordt in een vertrouwelijke omgeving op een praktische manier invulling gegeven, om te komen tot het optimaliseren en professionaliseren van handelen, tussen uw medewerker en de cliënt.

Onze Wmo-specialisten zijn tijdens deze intervisie actieve sparringpartners die door hun jarenlange ervaring een deskundige en onafhankelijke visie hebben op de ingebrachte casuïstiek. Deze intervisies worden al naar gelang uw wensen op maat gemaakt. Een intervisie ter bevordering van de medische kennis zal gegeven worden door een arts, en daar waar geen arts vereist is wordt één van onze ervaren docenten/adviseurs ingezet. Kennisbevordering, advisering en het willen leren van elkaar worden zo op een praktische en effectieve manier bij elkaar gebracht.

Doel van deze dag
• Op collegiale basis sneller tot een professioneel inzicht te komen vanuit de ervaring en deskundigheid gericht op verdieping van de al aanwezige professionele kennis;
• Deelnemer is in staat tot brede geïntegreerde vraagverheldering, door goed door te vragen en inwinnen van relevante informatie;
• Bevorderen van communicatie en deling van kennis tussen collegae onderling
• Bijdragen aan teambuilding

Docent
• Heina Zeeman, senior indicatieadviseur

Duur/kosten
Duur: een sessie duurt een dagdeel, het traject is afhankelijk van wensen en leerdoelen opdrachtgever.
Kosten: afhankelijk van de discipline van de docent, de duur van het gekozen traject en de groepsgrootte (6-8 personen).

Meer weten?
Indien u n.a.v. het lezen van bovenstaande informatie over deze opleiding nog vragen heeft, of op zoek bent naar een specifieke opleiding of maatwerktraject, neemt u geheel vrijblijvend contact op via telefoonnummer 085-0409071. Daarnaast kunt u uw vragen mailen aan onderwijs@tpsme.nl.

Bent u geïnteresseerd in een cursus of opleiding? Meld u hier direct aan!

Eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden zijn de kernbegrippen van de kanteling. De gemeente heeft de taak om de cliënten te motiveren en te activeren om zelf oplossingen te creëren binnen zijn leefeenheid en sociale netwerk.
Om dit doel te bereiken bieden wij de training “motiverende gespreksvoering” aan. Door middel van deze training wordt de motivatie van de cliënt op allerlei gebieden geëxploreerd en geactiveerd. Hierdoor wordt de cliënt gestimuleerd in het nemen van de eigen verantwoordelijkheid en het benutten van de eigen kracht. Gedurende de training leert u deze gesprekstechnieken toe te passen.

Doel
Wat is/zijn,
• de grondhouding van een motiverend gesprek;
• de uitgangspunten voor een motiverend gesprek;
• de basisvaardigheden voor een motiverend gesprek.

Voor wie
Deze training is bedoeld voor een ieder die gesprekken voert in het kader van de Wmo. Consulenten, klantmanager en indicatiesteller vanuit de uitvoering alsmede voor beleidsmedewerkers van gemeenten

Waaruit bestaat de training?
U krijgt een incompany training bestaande uit één dagdeel. Gedurende de training wordt uitleg gegeven gebaseerd op de theorie van Miller en Rollnick, inzake motiverende gespreksvoering. Aan de hand van korte effectieve oefeningen worden de principes en uitgangspunten praktisch toegepast. De onderwerpen die hierbij de revue passeren zijn:

• Uitgangspunten en principes van motiverende gespreksvoering.
• De praktische uitwerking gezien vanuit de theoretische invalshoeken van Miller en Rollnick.
(Al naar gelang uw eigen specifieke wensen kan deze training op maat worden gegeven).

Waarom Trompetter & Partners?
Trompetter & Partners heeft een jarenlange expertise op het terrein van wonen zorg en welzijn. Onze medewerkers ondersteunen gemeenten op medisch, juridisch, beleidsmatig en op organisatorisch gebied. In samenwerkingen met onze partners (o.a. Stimulansz, de VIA en KAMG) ontwikkelen we diensten, opleidingen en producten die de gemeenten helpen bij de uitvoering van hun taken.

Meer weten?
Indien u n.a.v. het lezen van bovenstaande informatie over deze opleiding nog vragen heeft, of op zoek bent naar een specifieke opleiding of maatwerktraject, neemt u geheel vrijblijvend contact op via telefoonnummer 085-0409071. Daarnaast kunt u uw vragen mailen aan onderwijs@tpsme.nl.

Bent u geïnteresseerd in een cursus of opleiding? Meld u hier direct aan!

Sociaal medisch advies op maat. Ken de wettelijke grondslag van sociaal medische indicaties. Kennis van de actuele wetgeving en de relevante jurisprudentie is cruciaal voor een juist advies.

De AWBZ is per 2015 vervangen door de Wet langdurige zorg Wlz, en deel gaat naar Zorgverzekeringswet Zvw en een ander deel naar Wmo. In deze module ligt de nadruk op de vertaalslag van de Wlz en de zorgverzekeringswet naar de dagelijkse praktijk. Dit gebeurt aan de hand van casuïstiek.

Specifieke aandachtsgebieden
Wetgeving en jurisprudentie over Wlz vormen een belangrijk deel van de module. Beoordeling en advisering worden besproken aan de hand van praktijkvoorbeelden. Daarnaast komt de multidisciplinaire samenwerking bij medisch sociale advisering aan de orde, inclusief de rol en de verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen.

Wat u leert:
U maakt kennis met de Wlz-regelingen, inclusief de actuele ontwikkelingen en de afstemming met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de zorgverzekeringswet (Zvw). Daarnaast leert u uw rol als zorgprofessional binnen het multidisciplinaire veld van sociaal medische advisering. Ook kent u uw verantwoordelijkheden bij een bezwaar of beroep van cliënten tegen adviezen.

Voor wie:
Artsen die in hun werk te maken hebben met sociaal medische advisering.
De module is voor 18 uur geaccrediteerd voor (her)registratie in het kader van:
• AbSg (categorie arbeid en gezondheid – verzekeringsgeneeskunde)
• AbSg (categorie arbeid en gezondheid – bedrijfsgeneeskunde)
• AbSg (categorie sociaalmedische indicatiestelling en adivisering)

Wanneer : Inschrijven kan via de NSPOH:
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=sociaal-medische-advisering-in-het-kader-van-de-wlz&action=view&Scholing_Id=792&Uitvoering_Id=5675&Module_Id=808&Opleiding_Id=64

Locatie: Utrecht

Docenten:
Theo Trompetter
Wim Peters
Heina Zeeman

Meer weten?
Indien u n.a.v. het lezen van bovenstaande informatie over deze opleiding nog vragen heeft, of op zoek bent naar een specifieke opleiding of maatwerktraject, neemt u geheel vrijblijvend contact op via telefoonnummer 085-0409071. Daarnaast kunt u uw vragen mailen aan onderwijs@tpsme.nl.

Bent u geïnteresseerd in een cursus of opleiding? Meld u hier direct aan!

Wil jij je kennis van de Wmo en overige SMA updaten? Wil je leren wat de effecten daarvan zijn op de ondersteuning van mensen met een beperking of psychosociaal probleem? En wil je leren wat de Wmo betekent voor jouw rol als medisch adviseur? Doe dan deze vijfdaagse module.

U kunt zich inschrijven bij de NSPOH: https://www.nspoh.nl/sociaal-medische-advisering-kader-wmo-2015/

Meer weten?
Indien u n.a.v. het lezen van bovenstaande informatie over deze opleiding nog vragen heeft, of op zoek bent naar een specifieke opleiding of maatwerktraject, neemt u geheel vrijblijvend contact op via telefoonnummer 085-0409071. Daarnaast kunt u uw vragen mailen aan onderwijs@tpsme.nl.

De Participatiewet heeft de Wet Werk en Bijstand per 1-1-2015 vervangen.
Leer samen met andere professionals een advies geven op basis van deze nieuwe wet.

Wat u leert:
U wordt ingevoerd in de actuele ontwikkelingen in de regelgeving, vooral de overgang van de Wet Werk en Bijstand (WWB) naar de Participatiewet. U leert wat de consequenties van deze nieuwe wetgeving zijn voor uw adviezen aan cliënten en wat uw rol is in het multidisciplinaire veld.

Binnen de kaders van de wet
Deze module is deel drie in de serie ‘Sociaal medische advisering’. Afhankelijk van de geldende regelgeving gaat de module in op de relevante aspecten van de Wet Werk en Bijstand, die in 2015 is vervangen door de Participatiewet.

Multidisciplinaire aanpak
Naast de regelgeving wordt ook aandacht besteed aan de impact daarvan op de positie van alle belanghebbenden. Goede advisering vergt een multidisciplinaire samenwerking bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en andere professionals.

Interactieve aanpak
Het onderwijs wordt gegeven aan de hand van casuïstiek, die wordt besproken via discussies, oefeningen en presentaties van deelnemers.

Voor wie:
Artsen die te maken hebben met de WWB/Wet Bijzondere Bijstand/Participatiewet. De module is voor 18 uur geaccrediteerd voor (her)registratie in het kader van:
• AbSg (categorie arbeid en gezondheid – verzekeringsgeneeskunde)
• AbSg (categorie arbeid en gezondheid – bedrijfsgeneeskunde)
• AbSg (categorie sociaalmedische indicatiestelling en advisering)

Wanneer: U kunt zich alvast inschrijven bij de NSPOH:
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=participatiewet&action=view&Scholing_Id=716&Uitvoering_Id=5599&Module_Id=1382&Opleiding_Id=64

Locatie: Utrecht

Docenten:
Theo Trompetter, arts
Eveline Meester
Hans Duin

Meer weten?
Indien u n.a.v. het lezen van bovenstaande informatie over deze opleiding nog vragen heeft, of op zoek bent naar een specifieke opleiding of maatwerktraject, neemt u geheel vrijblijvend contact op via telefoonnummer 085-0409071. Daarnaast kunt u uw vragen mailen aan onderwijs@tpsme.nl.

Bent u geïnteresseerd in een cursus of opleiding? Meld u hier direct aan!

Vanaf 1 januari 2015 zijn de zogenaamde transities van diverse wetten en regelingen over zorg, wonen en welzijn van kracht geworden. Het ‘sociaal domein’ werd in samenhang gevormd, onder het motto: één gezin, één plan, één regisseur. Het betekende veel en allemaal tegelijk. Vanuit de AWBZ is de Wlz voortgekomen, ontstond als opvolger van de Wmo de uitgebreide Wmo 2015, werd uit tal van regelingen de nieuwe Jeugdwet onder gemeentelijke regie gebracht en werd de Wet werk en bijstand vervangen door de Participatiewet. Iedere burger die zorg en/of voorzieningen nodig heeft, krijgt ermee te maken. Maar ook gemeenten en zorginstellingen zijn in een nieuwe werkelijkheid terechtgekomen. In plaats van zorgen voor cliënten en periodiek afspraken maken met één zorgkantoor, wonen bewoners steeds vaker min of meer zelfstandig of gewoon thuis, moeten nu individuele maatwerktrajecten worden geboden. Medewerkers van gemeenten worden geconfronteerd met uiteenlopende zorgaanbieders. In de weerbarstige praktijk is het niet eenvoudig om over gevraagde persoonsgebonden budgetten te oordelen en ontstaan tal van vraagstukken over bevoegdheid en verantwoordelijkheden. Daarbij zijn bovendien nieuwe regels vastgesteld voor de vertegenwoordiging van wilsonbekwame cliënten, nu zich steeds vaker persoonlijke en juridische perikelen voordoen.

Dit onderwijs is geaccrediteerd bij de SKJ.

Uw vraag
Uw onderwijsvraag is: training en verdieping in de diverse regelingen van het sociaal domein, zodat de samenhang voor consulenten Jeugd duidelijker wordt, medewerkers meer concrete kennis verkrijgen, beter kunnen samenwerken – intern en extern – en bovenal zó de cliënten van de gemeente beter van dienst kunnen zijn. Waarbij het belang van de gemeente en de uitvoerende instellingen trouwens niet uit het oog mag worden verloren. Zorg en voorzieningen kunnen effectiever worden beoordeeld, de samenhang wordt beter begrepen en toegepast, de verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden in de nieuwe actualiteit duidelijker.

Modules:
3-daagse – 20 uur
5 daagse – 32 uur

Het cursusaanbod dat u op deze website aantreft, is slechts een indicatie van hetgeen wij voor u kunnen betekenen. Aan de hand van uw wensen en mogelijkheden kunnen wij een passend aanbod bieden. Neem voor meer informatie contact met ons op via onderwijs@tpsme.nl of 085-0409071.

Aanmelden

Bent u geïnteresseerd
in een cursus of opleiding?

Meld u hier direct aan!